اساتید سی تو

طاهرفرامرزی

طاهر فرامرزی
مؤسس سی تو

فاطمه منصوری
مدیرعامل سی تو